کبوتر با کبوتر باز با باز

گفتم بمان و او رفت، گویا در مغز او لغات برعکس معنی میدادند...

خواهد رسید روزی که بگوید بمان و بروم زیرا گفته اند: کبوتر با کبوتر باز با باز

/ 1 نظر / 11 بازدید
اندیشه

زخم های دستم را میبندند ومیگویند چراباخود چنین کردی؟ولی افسوس کسی زخم بزرگ دلم راندید تا بگوید چرابا توچنین کردند!