تغییر

دل اگر با تو فروغی به کف آورد ز شوق

گوش بـر پنـجه افـسونـگر شـهنـاز دهـد

 

حالم این روزها بهتر است، حرف میزنم، می خندم، نگاه می کنم و بهتر میشنوم

تغییری در حال رخ دادن است

شاید تابستان برای من آغاز بهاری دیگر باشد ...

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
مرجان

ارزویم این است:ارزویت ساکن کوچه بن بست نباشد هرگز...!