بازی روزگار

گاهی اوقات دستخوش بازی زمانه میشویم بی آنکه بدانیم و گاهی آنچنان غفلت میکنیم که فراموشمان میشود چه بودیم و به دنبال چه هستیم

کسی می آید و می رود، این بازی روزگار است اما رد پای او را هیچ بازی یا ترفندی پاک نمیکند

نه شامورتی میتواند محوش کند نه شعبده

امروز دوباره بازی دیگری آغازید، رفتگان چقدر مسرّ به دیدار دوباره منند

و من چقدر سرد پا بر احساسی میگذارم که میسوزاندم ولی می گویند "عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود"

این است که تفاوت نگاهم را با سالها پیش رقم میزند...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید